jump to navigation

Sinom-Wirangrong-Ladrang Méi 14, 2008

Posted by adhiawardana in pupuh.
1 comment so far

Sinom
(pupuh ka lima belas – laras madenda)

Warna-warna lauk empang
Aya nu sami jeung pingping
Pagulung patumpang-tumpang
Ratna Rengganis ninggali
Warnaning lauk cai
Lalawak pating suruwuk
Sepat pating karocepat
Julung-julung ngajalingjing
Sisi balong balingbing, sisi balungbang

Harta pada nareangan
Harti pada narabahan
Harta harti sarwa guna
Pada bisa mere bukti
Bisa hasil sapaneja
Sok nyumponan cita-cita
Harta harti song mangpaat
Dapon diraksa taliti

Wirangrong
(pupuh ka genep belas)

Barudak mangka ngalarti
Ulah rek kadalon-dalon
Enggon-enggon nungtut elmu
Mangka getol mangka tigin
Pibekeleun sarerea
Modal bakti ka nagara

He barudak mangka ngarti
Ulah rek kadalon-dalon
Nungtut elmu jeung pangarti
Masing rajin soson-soson
Pibekeleun hirup tandang
Modal bakti ka nagara
Lemah cai anu urang
Perlu dijaga dibela

Ladrang
(pupuh ka tujuh belas)

Aya hiji rupa sato leutik
Engkang-engkang, engkang-engkang
Sok luluncatan di cai
Ari bangun arek sarupa jeung lancah

Coba teguh masing telik
Eta gambar sidik-sidik
Sato naon kitu wanda
Reujeung dimana ayana

Advertisements

Pangkur – Pucung Méi 14, 2008

Posted by adhiawardana in pupuh.
1 comment so far

Pangkur

(pupuh ka tilu belas – laras salendro)

 

Seja nyaba ngalalana

Ngitung lembur ngajajah milangan kori

henteu puguh nu dijugjug

Balik paman sadaya

nu timana tiluan semu rarusuh

Lurah begal ngawalonan

aing ngaran jayapati

 

Euleuh itu budak gembul

Awak gembru bayuhyuh gawena kedul

ukur heuay jeung nundutan

Ka sakola unggal poe kabeurangan

Hey barudak tong nurutan

Kanu gembul kokomoan

bisi kedul jeung ogoan

awal akhir katempuhan


Pucung

(pupuh ka opat belas –  laras salendro)

 

Lutung buntung luncat kana tunggul gintung

Monyet loreng leupas luncat kana pager dengdek

Bajing kuning jaralang belang buntutna

 

Hayu batur urang diajar cing suhud

Ulah lalawora bisi engke henteu naek
Batur seuri urang sumegruk nalangsa

Maskumambang – Mijil Méi 14, 2008

Posted by adhiawardana in pupuh.
1 comment so far

Maskumambang

(pupuh ka sawelas – laras madenda)

 

He manusa mana kaniaya teuing

Teu aya rasa-ras an

Kawula make disumpit

Naha naon dosa kula

 

Naha abong-abong teuing

Nasib abdi jadi hewan

Digawekeun beurang peuting

Dirangket taya ras-rasan

 

MIJIL

(pupuh ka dua belas – laras pelog)

 

Mesat ngapung putra sang arimbi

Jeung mega geus awor

Beuki lila beuki luhur bae

Larak lirik ningali ka bumi

Milari sang rai pangeran bimanyu

 

Aduh gusti nu kawasa

Jisim abdi ageung dosa

Pangna abdi gering nangtung

Reh kasepuh wantun nundung

Lambang – Magatru Méi 14, 2008

Posted by adhiawardana in pupuh.
add a comment

Lambang
(pupuh ka salapan – laras salendro)

Nawu kubang sisi tegal
Nyiar bogo meunang kadal
Nawu kubang sisi tegal
Nyiar bogo meunang kadal
Atuh teu payu dijual
Rek didahar da teu halal

Nawu kubang sisi tegal
Nyiar bogo meunang kadal
Meunang kadal
Atuh teu payu dijual
Rek didahar da teu halal
Da teu halal

 Magatru
(pupuh ka sapuluh – laras madenda)

Majalaya, Ciparay, Banjaran, Bandung
Kopo reujeung Cisondari, Cicalengka, Ujung Berung
Rajamandala, Cimahi
Leles, Limbangan, Tarogong

Sukuna pakepit tilu
Panonna opat harerang
Leumpangna semu nu lesu
Ngalengkah teu bisa gancang

Jurudemung – Kinanti Méi 14, 2008

Posted by adhiawardana in pupuh.
add a comment

Jurudemung
(pupuh ka tujuh – laras pelog)

Mungguh nu hirup di dunya
Ku kersaning anu agung
Ku kersaning anu agung
Geus pinasti panggih
Geus pinasti
Geus pinasti panggih
Jeung dua rupa perkara
Senang paselang jeung bingung

Mungguh hirup di alam dunya
Ku kersaning anu agung
Geus pinasti bakal panggih
Suka bungah jeung kasedih
Dua rupa nu tumiba
Sakabeh jalma di dunya
Senang patumbu jeung bingung
Eta geus tangtu kasorang

Kinanti
(pupuh ka dalapan – laras salendro)

 

Budak leutik bisa ngapung

Babaku ngapungna peuting

Nguriling kakalayangan

Neangan nu amis-amis

Sarupaning bungbuahan

Naon wae nu kapanggih

 

Ari beurang ngagarantung

Pinuh dina dahan kai

Disarada patembalan

Nukitu naon ngaranna

Gambuh – Gurisa Méi 14, 2008

Posted by adhiawardana in pupuh.
1 comment so far

Gambuh
(pupuh ka lima – laras pelog)

Ngahuleng banget bingung
Heunteu terang kamana nya indit
Turug-turug harita teh, enggeus burit
Panonpoe geus rek surup
Keueung sieun, aya meong

Hulang-huleng, hulang-huleng
Ngahuleng ngaraga meneng
Hate ratug, tutunggulan
Heunteu terang, kaler-kidul
Turug-turug, turug-turug
Harita teh, enggeus burit
Panonpoe geus rek surup
Keueung sieun aya meong


Gurisa
(pupuh ka genep – laras salendro)

Hayang teuing geura beurang
Geus beurang rek ka Sumedang
Nagih ka nu boga hutang
Mun meunang rek meuli soang
Tapi najan henteu meunang
Mo rek buru-buru mulang
Rek terus guguru nembang
Jeung diajar nabeuh gambang

Hayang teuing geura beurang
Geus beurang rek ka Sumedang
Nagih ka nu boga hutang
Mun meunang rek meuli soang
Tapi najan henteu meunang
Mo rek buru-buru mulang
Rek terus guguru nembang
Jeung diajar nabeuh gambang