jump to navigation

nyobian posting dina aksara sunda Nopémber 4, 2008

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
9 comments

ab;di UrN sun;d

ay]n kpn;[cnn; tugs; di ngri gunuN jti

ab;di UrN sun;d

nh t] m]nN resep; kn budyn?

Advertisements

cara masang (install) font aksara sunda Oktober 28, 2008

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
42 comments

file Aksara Sunda nu kamari teh yasana kang Dian Tresna Nugraha sareng kang Dadan Sutisna, mun file nu kamari geus di download, terus di ekstrak.. terus mimiti mah kopikeun file di folder FONT nu eusina 2 font (.ttf) ka direktori windows (biasana mah di c:/windows/fonts/

geus kitu dina folder Papan Tombol, jalankeun program SundaKb1_i386.msi ieu teh program jang masang papan tombol di windows.

hiji deui, dihandap ieu kuring nyobaan ngasupkeun aksara sunda dina gambar keyboard. aya dua gambar, nu kahiji gambar posisi normal, nu kadua gambar make SHIFT.
Sugan kapake.

Aksara Sunda diterepkeun dina keyboard

Aksara Sunda diterepkeun dina keyboard

ieu gambar dijieun jang ngabantuan make aksara sunda di komputer

Ngeunaan Aksara Sunda Oktober 27, 2008

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
4 comments

poe saptu kamari, sakumaha direncanakeun saacanna, rengrengan kudihyang pajajaran janten ngayakeun diskusi ngeunaan aksara sunda.
nu aya dina pikiran teh rek diajar maca jeung nulis dina aksara sunda hungkul, sihoreng teh jauh leuwih tikitu.

ngobrol mimiti mah ngalor-ngidul, ngobrolkeun pakarang kujang jeung sajabana, mimiti geus sholat ashar kakarak ngobrol teh jadi leuwih serius. nu jadi nara sumber utamana nyaeta kang undang harsa, anjeuna boga karesep dina maluruh naskah-naskah kuno nu ditulis make aksara sunda. panjang pisan bahasan teh, nepi tilu jam ge teu karasa bakating ku ramena. ke ah naon materi na mah, ku kuring rek ditulis lengkep lamun elmuna geus nepi… ayeuna mah ngadongeng singketna we heula 🙂

ba’da magrib kakarak asup kana bahasan aksara sunda. nu sabenerna mah aksara sunda nu dibahas didieu teh lain kumaha carana nulis atawa maca dina aksara sunda, tapi ngadongengkeun kumaha caritana nepi ka aksara sunda teh asup dina unicode internasional. tah nu apal pisan kana masalah ieu teh kang dadan sutisna.

peun heula ah.. da can beres diajarna ge. ke we lamun geus bener kuring paham jeung apal kana materina didieu urang dongengkeun deui.

ayeuna mah kieu, bilih aya nu peryogi nganggo Aksara Sunda di komputer, mangga tiasa di unduh didieu.

sok pami aya patarosan mah, sugan kuring bisa ngabantuan.

cag ah..

Kudihyang Pajajaran Oktober 22, 2008

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
17 comments

Geus sawatara waktu ka tukang, kuring ngilu riungan jeung sababaraha urang nonoman sunda nu masih keneh boga kareueus kana budayana.
asalnamah dina riungan eta teh can puguh rek jadi naon kahareupna, nu puguh mah tujuanna sarua, hayang nanjeurkeun deui budaya sunda jang balararea.

nu jadi simbol pangiket teh nyaeta kujang.

ari kujang teh panjang pisan sajarahna, jeung caritana ge moal cukup ku dibedah di hiji tulisan… intina wae, riungan teh di bere ngaran Kudi Hyang Pajajaran, nyaeta kecap dasar tina kujang tea.

jang nyaluyukeun kana pamaksudan diluhur, komunitas kudihyang pajajaran nu nempatan padepokan di alamat kuring, ngayakeun forum gempungan unggal dua mingguan, nu materi na mah rupa-rupa jeung di selang-seling antara gempungan diskusi umum, sareng diskusi khusus.

samentawis ayeuna kieu agenda diskusi umum teh:
– saptu 25 oktober 08 : ngabedah wawanohan aksara Sunda
– saptu minggu ka opat november : ngabedah Kasenian jeung budaya Sunda (jenis na ke di umumkeun deui)
– saptu minggu ka dua desember: ngabedah pakarang pusaka sunda
– saptu minggu kaopat januari 09 : ngabedah kaulinan budak

diselangan unggal minggu kaduana: ngabahas sunda aktual.

bilih aya baraya nu kaleresan aya di bandung, atanapi anu panasaran kana masalah nu rek dibahas, dihaturanan nyumpingan acara ieu.. samentawis mah kontak we heula ka sim kuring.

diantos.

Duh Indung . . . Oktober 21, 2008

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
1 comment so far

Duh Indung, ngaraksa ngajaring anak
Najan rungsing matak pusing
Heunteu weleh deudeuh mikanyaah, asih
Dimongmong jeung dititimang

Duh Indung, ngaping ngadama-dama anak
Ngamumule buah hate
Ngajungjung tur ngugung-ngugung
Anak dijieun puputon

Duh, Indung, Duh Indung
Timang titi ngamongmong anak
Duh, Indung, Duh Indung
Teu kendat ngadudu’a

Duh, Indung mun peuting ngajempling nyaring
Mu beurang lewang hariwang
Keukeuh heunteu jongjon ku puputon, gawe
Ngahehegar ngalelenjar

Duh, Indung peuting hariringan, nyaring
Lain hariring birahi
Ngeyong mepende puputon
Sieun anak heunteu tibra

Duh, Indung, peuting hariringan nyaring
Lain hariring birahi
Ngeyong mepende puputon
Sieun anak heunteu tibra
—————————— mang koko——————–

loba pisan nu hayang dikomentaran ti ieu lagu… ngan hese kaluar. kapendem.
rumasa jadi budak teh can bisa ngabagjakeun nu jadi indung…
ningali budakna meunang musibah, nu mimiti ceurik teh indung.. ningali incuna kudu dirawat di rumah sakit, nu tereh pingsan teh indung, ninina.
ningali budakna meunang kabagjaan, nu mimiti bungah teh indung.. ningali budakna rek makalangan ka nagari jauh, sanajan bagja ge nu panggedena boga kamelang teh indung.
sieun budakna meunang karerepet,  sieun budakna gering, sieun budakna meunang musibah..

rumasa kuring jadi budak teh hese… hese jang ngabagjakeun indung…
rumasa kuring mah sok ngadon era lamun indung nembongkeun kabagjana ka budakna ka jelema loba teh..
rumasa kuring mah sok hayang nyaho ngeunahna wae.. teu hayang mikir timana indung meunangkeun duit jang kabutuh kuring.. hayangna teh bro we geus aya mun kuring butuh teh.

duh indung….. hampura.. teu bisa nulis deui.

Sinom-Wirangrong-Ladrang Méi 14, 2008

Posted by adhiawardana in pupuh.
1 comment so far

Sinom
(pupuh ka lima belas – laras madenda)

Warna-warna lauk empang
Aya nu sami jeung pingping
Pagulung patumpang-tumpang
Ratna Rengganis ninggali
Warnaning lauk cai
Lalawak pating suruwuk
Sepat pating karocepat
Julung-julung ngajalingjing
Sisi balong balingbing, sisi balungbang

Harta pada nareangan
Harti pada narabahan
Harta harti sarwa guna
Pada bisa mere bukti
Bisa hasil sapaneja
Sok nyumponan cita-cita
Harta harti song mangpaat
Dapon diraksa taliti

Wirangrong
(pupuh ka genep belas)

Barudak mangka ngalarti
Ulah rek kadalon-dalon
Enggon-enggon nungtut elmu
Mangka getol mangka tigin
Pibekeleun sarerea
Modal bakti ka nagara

He barudak mangka ngarti
Ulah rek kadalon-dalon
Nungtut elmu jeung pangarti
Masing rajin soson-soson
Pibekeleun hirup tandang
Modal bakti ka nagara
Lemah cai anu urang
Perlu dijaga dibela

Ladrang
(pupuh ka tujuh belas)

Aya hiji rupa sato leutik
Engkang-engkang, engkang-engkang
Sok luluncatan di cai
Ari bangun arek sarupa jeung lancah

Coba teguh masing telik
Eta gambar sidik-sidik
Sato naon kitu wanda
Reujeung dimana ayana